Hjem og skole

Samarbeidet mellom hjem og skole skal ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling. Et godt samarbeid med foresatte er også en viktig ressurs for å styrke utviklingen av et godt læringsmiljø og skape læringsresultater som blant annet fører til at flere fullfører videregående opplæring. 

Møtepunkter:
Skolen holder kontakt med foresatte til elever som ikke er myndige gjennom hele opplæringsåret. I starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 avholdes det et fellesmøte for foresatte der det blant annet gis informasjon om skolen, innholdet i opplæringen, skole-hjem-samarbeid og ulike rutiner. 

Så lenge elever på Vg1 og Vg2 ikke er myndige, har foresatte også rett til minst en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider til daglig og elevens kompetanse i de ulike fagene. Samtalen skal også klargjøre hvordan eleven, skolen og hjemmet skal samarbeide for å legge til rette for læring og utvikling hos eleven. Eleven oppfordres til å være med i denne samtalen.

Annen informasjon om eleven:
Som foresatt til en elev som ikke er myndig skal du få muntlig eller skriftlig:

  • varsling om eleven sitt fravær
  • varsling dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag,eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel
  • informasjon om rettigheter etter opplæringsloven og forskrift til denne
  • annen viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt taushetsplikt eller annen lovgivning.
Del denne artikkelen på: