Skolemiljø

På Hetland jobber vi aktivt for at alle skal trives og føle seg inkludert. Trivsel er et viktig grunnlag for god læring. For å få til dette er vi avhengige av hjelp både fra elever og foresatte.

Det er derfor viktig at du som både elev og foresatt melder fra til skolen dersom du opplever en mobbesituasjon, enten den er mot deg selv eller mot andre. Varsle direkte til din faglærer/kontaktlærer eller snakk med rådgiver, trinnleder eller rektor.

Du kan og varsle elektronisk: Meld fra om mobbing

Utgangspunktet for arbeidet med å gripe tak i mobbing finnes i  opplæringsloven § 9-a, som omhandler elevenes psykososiale miljø. I dokumentet nedenfor kan du lese mer om skolens aktivitetsplikt i situasjoner der det oppdages eller meldes saker som påvirker det psykososiale miljøet i negativ retning.

Notat - retten til et trygt og godt skolemiljø.docx (30,19 kB)

Se også  rundskriv fra Udir som gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen. 

Ved Hetland har vi vedtatt et sett med felles kjøreregler som skal hjelpe oss med å sammen skape en skole der alle trives. 

Læring, trivsel og orden - helse, miljø og sikkerhet 

Læring 

 • Alle undervisnings- og veiledningsøkter skal starte og slutte presis. Elever som kommer for seint skal stille og rolig finne sin plass og ikke skape forstyrrelser for de andre i undervisningsrommet. 
 • Eleven skal ha med seg avtalt utstyr/læringsmateriell (lærebok, skrivesaker, laptop, treningstøy o.l.) til undervisningen og være klar når undervisningen starter. 
 • Eleven skal følge faglærers instrukser om hvilke oppgaver som han/hun skal jobbe med og hva slags utstyr som skal brukes i læringsarbeidet. 
 • Eleven skal holde seg oppdatert i alle sine fag på It’s learning (bl.a. oppslag, planer for undervisning, veiledning og vurderingssituasjoner). 
 • Tidspunktet for planlagte vurderingssituasjoner skal overholdes, med mindre eleven er syk eller har andre problemer. Så langt det er mulig, skal sykdom varsles før innleveringsfristen/vurderingssituasjonen, evt. samme morgen. 
 • Studieøktene tirsdag og torsdag skal eleven bruke til å arbeide med fagene når ikke annet er opplyst. Faglærerne gir veiledning på faste rom (se timeplan i webviewer) og kan kalle inn eleven til veiledning. Eleven er pliktig til å møte når han/hun blir innkalt.  
 • Det er obligatorisk frammøte på kontaktlærermøtet (kl.11.40 – 12.00) hver 14.dag . 
 • Eleven skal få varsel dersom det er fare for ikke å få termin-/standpunktkarakter i fag eller i orden/adferd. 

Trivsel 

 • Hetland vgs er en skole der eleven skal oppleve trivsel.  Alle skal bli møtt med vennlighet og en høflig tone.  
 •  Bildedeling uten samtykke og all annen form for mobbing er forbudt.  
 • Eleven skal rydde etter seg etter at undervisningen er ferdig. Møbler skal stå på sine faste plasser etter oppmerkingen i rommene. Skolebøkene skal tilbake i bokskap eller skolesekk. 
 • Spising er kun tillatt i kantineområdet og på mezzaninen ved MK-avd, Eleven skal alltid kaste bosset etter seg når måltidet er ferdig.  
 • Det er kun tillatt å drikke vann i undervisningsrommene.  

Orden  

 • Eleven skal ha oversikt og kontroll over eget fravær i VIS
 • Eleven skal sende begrunnet permisjonssøknad til kontaktlærer. Skjemaet ligger på hetinfo og kan også sendes direkte i VIS. Permisjon ut over en dag må godkjennes av trinnleder.    
 • Eleven skal være tilstede på alle kontaktlærermøtene. Møtene foregår etter en plan som kontaktlærer informerer om.  

HMS 

 • All bruk av tobakk (sigaretter/snus) og rusmidler er forbudt i skoletiden, også utenfor skolens område.  
 • Branninstruksen er oppslått i alle undervisningsrom. Eleven må følge instruksene når det er brannøvelser. 
 • Ved behov for førstehjelpsutstyr: Ta kontakt med resepsjonen.  

*Utarbeidet i henhold til Skolereglementet, Opplæringsloven og HMS/Branninstruks