Handlingsplan mot rus

Når bør vi være bekymret?

Endring i adferd skal vekke bekymring hos ansatte i skolen. Atferdsendringer kan ha sammenheng med rusbruk eller annen psykisk uhelse hos eleven eller i elevens nære relasjoner. Typiske atferdsendringer er:

 • økende fravær
 • fallende prestasjoner
 • endret adferdsmønster
 • endret allmenntilstand

Kjennetegn og symptomer på rus

Se her for en liste over tegn og symptomer som kan tilsi at en elev er påvirket av rusmidler eller over tid har misbrukt rusmidler. Det er viktig å huske på at flere av disse tegnene også kan indikere andre ting enn rusmiddelbruk. For å komme til riktig konklusjon er det viktig å kartlegge om det også er andre tilstander/sykdommer eller sosiale forhold hos eleven som kan gi tilsvarende symptomer.

Rusmidler er

 • Alkohol
 • Medikamenter
 • Illegale rusmidler
 • Dopingmidler

Tidlig innsats

Foresatte er sentrale i det rusforebyggende arbeidet, derfor er kontakten mellom skole og hjem viktig. Foresatte oppfordres til å ta kontakt med skolen dersom de er bekymret for en elev.

Skolens rutiner:

 • Både elever og foresatte kan ta kontakt med sosialrådgiver for anonym drøfting ved bekymring.
 • Den som er bekymret for en elev tar raskt kontakt med sosialrådgiver.
 • Det psykososiale-teamet avklarer hvem som gjennomfører en bekymringssamtale med eleven.
 • Bekymringssamtale med eleven gjennomføres. I samtalen vil eleven bli informert om skolens bekymring, skolens rutiner og videre konsekvenser.
 • Kontaktlærer og avdelingsleder vil informeres om innholdet i samtalen og involveres i den videre oppfølgingen.
 • Det vil bli utarbeidet en individuell avtale med eleven.
 • I den individuelle oppfølgingen skal sosialrådgiver på skolen ha tett kontakt og samarbeid med eleven, elevens kontaktlærer, foresatte og hjelpetjenestene i og utenfor skolen.
 • Sosialrådgiver kontakter foresatte dersom eleven er under 18 år, og ved samtykke dersom eleven er over 18 år. - Skolens rutiner skal sikre at eleven blir ivaretatt.

Ressurser: